REGULAMIN KLUBU DZIECIĘCEGO „MALI ODKRYWCY”

 

1

Klub dziecięcy „Mali Odkrywcy”  jest jednostką organizacyjną powstałą do sprawowania opieki nad dziećmi w wieku od 1 roku  do  3 lat (w szczególnych przypadkach do lat 4).

2

 Siedziba  Klubu dziecięcego  mieści się w Postoliskach ul. Szymona 10     05-240 Tłuszcz

W klubie dziecięcym występują następujące miejsca pracy:

Dyrektor  – Ewelina Gzowska

Opiekun dziecięcy(liczba opiekunów w zależności od ilości przyjętych dzieci)

Pomoc opiekuna

3

 Klub dziecięcy funkcjonuje przez cały rok.

Klub dziecięcy prowadzi działalność od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 – 17.00.

 Klub dziecięcy czynny jest cały rok , oprócz dni ustawowo wolnych od pracy.

 Dziecko może przebywać w klubie dziecięcym maksymalnie  10 godzin.

 Dzieci należy przyprowadzać do klubu dziecięcego do godziny 8 .30.

Rodzice, Opiekunowie zobowiązani są do zgłoszenia spóźnienia lub nieobecności dziecka do godziny 8.00.

4

Odpłatność za pobyt dziecka w klubie dziecięcym składa się z : jednorazowej, bezzwrotnej opłaty wpisowej w wysokości 400 zł. Za pobyt dziecka rodzice zobowiązani są wnosić opłaty najpóźniej do 5 dnia kalendarzowego miesiąca za dany miesiąc, w wysokości i na zasadach określonych w umowie. Za nieterminowe uiszczanie opłat będą naliczane odsetki w wysokości ustawowej.

5

 Dzieci przebywające w klubie dziecięcym korzystają z całodziennego wyżywienia składającego się z posiłków: śniadanie, obiad, podwieczorek. Miesięczna opłata za koszty wyżywienia dziecka podlega obniżeniu w przypadku nieobecności dziecka w klubie dziecięcym, proporcjonalnie za każdy dzień nieobecności, z wyjątkiem pierwszego dnia. W przypadku poinformowania właściciela klubu dziecięcego, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, o mającej nastąpić nieobecności dziecka, przysługuje zwrot stawki wyżywienia również za pierwszy dzień nieobecności.

 W przypadku dzieci wymagających zróżnicowanej diety ze względu na schorzenia, alergie, dopuszczalne jest dostarczanie dodatkowej żywności w porozumieniu z właścicielem placówki.

6

Do klubu dziecięcego przyprowadzane są tylko dzieci zdrowe. W przypadku stwierdzenia choroby u dziecka opiekun  niezwłocznie powiadamia Rodziców/Opiekunów dziecka. Rodzic/Opiekun ma obowiązek odebrać dziecko z placówki. Nieobecność dziecka spowodowana chorobą, szczególnie chorobą zakaźną, Rodzic/Opiekun ma obowiązek zgłosić w dniu zachorowania. Personel nie podaje dzieciom lekarstw 

7

 Udzielane świadczenia obejmują zgodnie z planem dnia dostosowanym do wieku dziecka: • miłą, domową atmosferę • profesjonalną opiekę • wyżywienie • zabiegi pielęgnacyjne • zabawy dydaktyczno-wychowawcze • zajęcia rozwojowe • •niespodzianki i wyjątkowe wydarzenia np. imprezy urodzinowe, karnawałowe itp.

8

 Klub dziecięcy zapewnia Dziecku: • łóżeczko/leżaczek, • zastawę stołową przeznaczoną do spożywania posiłków, • całodzienne wyżywienie • pomoce dydaktyczne  • ubezpieczenie od nieszczęśliwego wypadku (opłacane przez Rodziców/Opiekunów)

Rodzice/Opiekunowie zapewniają dziecku: • buty na zmianę z podeszwą antypoślizgową, • ubranie na zmianę (2 komplety), • pieluchy jednorazowe (jeśli dziecko ich używa), • piżamkę,• smoczek( jeśli dziecko używa) • szczoteczkę do zębów, • ulubioną „przytulankę” dziecka (wszystkie przedmioty należy podpisać)

9

Plan dnia klubu dziecięcego dopasowany jest do grupy wiekowej, zgodnie z potrzebami dzieci. Personel klubu dziecięcego pochodzi bardzo indywidualnie  do potrzeb i możliwości każdego dziecka.

10

 Placówka nie ponosi odpowiedzialności za zabawki i cenne przedmioty przyniesione przez dziecko.

 

 

11

 Na terenie placówki dziecko jest pod opieką personelu od momentu przyjęcia do grupy do czasu odebrania dziecka z grupy przez Rodzica lub inną upoważnioną osobę. Po przyjściu do Żłobka Rodzic powinien rozebrać z okrycia wierzchniego Dziecko i tak przygotowane przekazać do zajęć opiekunce/nauczycielce (tak samo przed wyjściem do obowiązku rodzica należy ubranie dziecka w okrycie wierzchnie).Po odebraniu dziecka zobowiazany jest opuścić teren żłobka.Do odbioru dzieci z placówki upoważnieni są tylko Opiekunowie prawni lub osoby przez nich wyznaczone wcześniej pisemnie. Upoważnienie jest przechowywane wraz z dokumentacją dziecka na terenie placówki.

12

 Zapisy prowadzone są przez cały rok. Rekrutacja zakłada kryteria selekcyjne w odniesieniu do dziecka. O przyjęciu do żłobka decyduje kolejność zgłoszeń tym, pierwszeństwo mają dzieci kontynuujące pobyt z poprzedniego roku oraz ich rodzeństwo.

13

Placówka może skreślić Dziecko z listy wychowanków Żłobka w przypadkach: a. Naruszenia przez Rodziców godzin przyprowadzania i odbierania dzieci ze Żłobka, b. Systematycznego opóźniania przez Rodziców płacenia czesnego, c. Zatajenia przez Rodziców informacji o stanie zdrowia dziecka uniemożliwiającego prawidłowy proces wychowania i kształcenia w grupie, d. Naruszenia przez Rodziców zasad harmonijnej współpracy z placówką i innymi Rodzicami.

Placówka ma prawo rozwiązać umowę z 14 dniowym, pisemnym wypowiedzeniem z mocą obowiązującą od ostatniego dnia następnego miesiąca.

Rodzice mają prawo rozwiązać umowę z 14 dniowym, pisemnym wypowiedzeniem z mocą obowiązującą od ostatniego dnia następnego miesiąca.

Placówka ma prawo rozwiązać niezwłocznie umowę z Rodzicem/Opiekunem dziecka, gdy stan zdrowia dziecka wymaga wsparcia medycznego, wykraczającego poza zakres możliwości placówki.

Brak pisemnego wypowiedzenia umowy nie zwalnia Rodziców od obowiązku opłat z tytułu czesnego.

14

 Wszelkie zmiany regulaminu i cennika będą zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej.

15

 Każdy rodzic zapisując dziecko do klubu dziecięcego powinien zapoznać się z niniejszym regulaminem placówki.

16

 Regulamin Klubu dziecięcego Mali Odkrywcy wchodzi w życie od 01 września 2017r.