Regulamin usług opiekuńczych

R E G U L A M I N

usług opiekuńczych

W Spółdzielni Socjalnej „Pożytek” z siedzibą w Tłuszczu

 

 • 1. Usługami opiekuńczymi w domu obejmowane są osoby, które ze względu na wiek lub chorobę nie mogą same zabezpieczyć swoich podstawowych potrzeb życiowych.
 • 2 głównym klientem, będą instytucje, a konkretnie Ośrodki Pomocy Społecznej. Kluczowym klientem w tym obszarze będzie OPS w Tłuszczu.
 • 3 Wykonywanie usług opiekuńczych na terenie Gminy Tłuszcz  jest świadczone w miejscu zamieszkania podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu, zgodnie z ilością godzin i zakresem ustalonym w decyzji administracyjnej przyznającej świadczenie.
 1. Usługi mają być świadczone zarówno w dni robocze, jak i w dni świąteczne i wolne od pracy, a także – w uzasadnionych stanem zdrowia podopiecznego przypadkach – w godzinach nocnych.
 • 4 Usługi opiekuńcze będą świadczone w środowisku domowym podopiecznego. Dopuszczamy również towarzyszenie opiekuna w dotarciu do przychodni, urzędu, kina, teatru itp.
 • 5. Usługi opiekuńcze świadczone są na wniosek osoby zainteresowanej niniejszymi usługami. W przypadku osób niepełnoletnich na wniosek opiekuna prawnego.
 • 6. Zakres świadczonych usług opiekuńczych u danej osoby zależy od:
 1. przyznanego wymiaru usług opiekuńczych
 2. stanu zdrowia podopiecznego
 3. sytuacji rodzinnej podopiecznego
 • 7. Usługi opiekuńcze świadczone przez Spółdzielnię Socjalną „Pożytek” obejmują następujące czynności:
 1. Pomoc w opiece higienicznej (mycie kąpanie czesanie itp.)
 2. Zmiana bielizny osobistej, pościelowej, posłanie łóżka.
 3. Pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych.
 4. Wykonywanie zakupów artykułów spożywczych i innych produktów potrzebnych w gospodarstwie domowym.
 5. Przygotowywanie posiłków z uwzględnieniem diety, w tym jednego posiłku gorącego.
 6. Pomoc przy spożywaniu posiłku.
 7. Utrzymanie czystości naczyń stołowych, kuchennych i innego sprzętu gospodarstwa domowego, służącego podopiecznemu.
 8. Utrzymanie w czystości sprzętu sanitarnego i urządzeń sanitarnych.
 9. Pranie bielizny osobistej oraz lekkiej odzieży podopiecznego.
 10. Dbanie o czystość bielizny pościelowej i ciężkiej odzieży podopiecznego (w miarę potrzeb oddawanie do pralni).
 11. Palenie w piecu, przynoszenie węgla, wody.
 12. Utrzymanie w czystości pomieszczeń użytkowanych przez osobę korzystającą z pomocy poprzez wykonywanie porządków bieżących oraz mycie okien ( 4 razy w roku).
 13. Wychodzenie na spacer z podopiecznym, dbanie o kondycję fizyczną i psychiczną klienta poprzez zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
 14. Podtrzymywanie indywidualnych zainteresowań oraz pomoc w zaspokajaniu potrzeb duchowych (np. dostarczanie prasy, książek, czytanie, organizowanie kontaktów sąsiedzkich, zachęcanie do wykonywania robótek ręcznych), podtrzymywanie kontaktów z otoczeniem i rodziną.
 15. Załatwianie spraw urzędowych według uzasadnionych potrzeb podopiecznego np. opłacenie należności za świadczone usługi opiekuńcze, należności za mieszkanie, media itp.
 16. Zamawianie wizyt lekarskich, kontakt z lekarzem w sprawach dotyczących zdrowia, realizacja recept.
 17. Prowadzenie na bieżąco zeszytu wydatków i rozliczanie się z podopiecznym z wydanych pieniędzy przez osobę sprawującą usługi opiekuńcze.
 18. W przypadku zgonu podopiecznego wezwanie lekarza celem stwierdzenia zgonu, zawiadomienie Ośrodka Pomocy Społecznej w formie pisemnej.
 19. U osób mieszkających wspólnie z rodziną:
 20. Podawanie i pomoc przy spożywaniu posiłków.
 21. Wykonywanie zakupów artykułów spożywczych i innych.
 22. Utrzymywanie czystości naczyń stołowych używanych przez podopiecznego.
 23. Utrzymywanie czystości sprzętu sanitarnego i urządzeń sanitarnych po użyciu przez podopiecznego.
 24. Palenie w piecach w pomieszczeniach użytkowanych przez podopiecznego.
 25. Podtrzymywanie indywidualnych zainteresowań, organizowanie czasu wolnego (np. czytanie prasy, książek, zachęcanie do wykonywania robótek ręcznych).
 26. Zamawianie wizyt lekarskich w przypadkach nagłych, realizowanie recept, jeżeli sytuacja tego wymaga.
 27. Załatwianie spraw urzędowych według uzasadnionych potrzeb podopiecznego np. opłacanie należności za świadczone usługi opiekuńcze, należności za mieszkanie, media itp.
 28. współpraca z rodziną dotycząca wymiany informacji związanych z opieką, a w szczególności ze stanem zdrowia i wynikających z tego  potrzeb chorego.
 29. W uzasadnionych przypadkach indywidualny zakres usług może zostać rozszerzony.
 • 8. Do zadań opiekuna należy również pomoc rodzinie podopiecznego: udzielanie informacji odnośnie prawidłowej opieki nad podopiecznym, odżywiania, sposobów ułatwienia sprawowania codziennej opieki.
 • 9. Podstawowym warunkiem jaki muszą spełniać kandydaci do pracy w tym zawodzie jest sama chęć sprawowania opieki nad drugą osobą. Najczęściej pomocy tej wymagają osoby, którym stan zdrowia uniemożliwia wykonywanie codziennych czynności i zadbanie o własną higienę, dlatego od opiekunów oczekuje się dużej cierpliwości, wyrozumiałości, łagodności i zrozumienia dla drugiej osoby.
 • 10. Do wykonywanych obowiązków w przypadku osób starszych należy podchodzić z dużą dozą delikatności, gdyż osoby w podeszłym wieku cierpią na różnego rodzaju schorzenia, więc niektóre czynności mogą sprawiać im ból. Ponadto mają określone przyzwyczajenia, dlatego też istnieje potrzeba ciągłej komunikacji pomiędzy opiekunem a podopiecznym.
 • 11. Dużą rolę odgrywa sprawność motoryczna seniora, który się opiekujemy – w zależności od jego sprawności zakres obowiązków może mieć charakter podstawowy bądź rozszerzony.
 • 12. Opiekun osoby starszej towarzyszy również seniorowi, kiedy ten opuszcza dom pomagając mu załatwić niezbędne sprawy. Jeśli osoba starsza nie jest w stanie samodzielnie się poruszać, zakres obowiązków opiekuna znacznie wzrasta. Proces starzenia się z roku na rok powoduje obniżenie motoryki i pogorszenie zdrowia osoby starszej, dlatego zakres obowiązków opiekuna na przestrzeni lat może ulec zmianie.
 • 13. Osoby świadczące usługi opiekuńcze powinny posiadać odpowiednie predyspozycje psychiczne i fizyczne niezbędne do wykonywania usług opiekuńczych, a także w trakcie realizacji usług zachowywać się w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 • 14. W przypadku rażącego naruszenia osoby sprawującej opiekę nad podopiecznymi, na wniosek zleceniodawcy- zleceniobiorca zobowiązany jest do wykluczenia takiej osoby z realizacji usług opiekuńczych oraz zastąpienie jej nowym opiekunem zaakceptowanym przez zleceniodawcę.
 • 15. Spółdzielnia Socjalna „Pożytek” ponosi odpowiedzialność za czynności osób świadczących usługi.
 • 16. Spółdzielnia Socjalna „Pożytek” zobowiązana jest do zachowania w tajemnicy danych w otrzymanych decyzjach administracyjnych oraz wszelkich danych powziętych w czasie realizacji umowy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tłuszczu.
 • 17. Opiekunkom przysługuje skrócenie czasu pracy u danego chorego o 15 minut, który przeznaczony jest na dojście lub dojazd do następnego chorego.
 • 18. Opiekunki domowe zobowiązane są do przestrzegania Kodeksu Etyki pracowników Spółdzielni Socjalnej „Pożytek”
 • 19.  Podopieczni mają prawo do swobodnego wyrażania myśli i przekonań oraz do życzliwego i podmiotowego traktowania.
 • 20. 1. Opiekunki, podopieczni oraz ich rodziny zobowiązani są do przestrzegania zasad kultury współżycia i wspólnie ustalonych ram współpracy w celu optymalnego zapewnienia podopiecznemu jego podstawowych potrzeb.
 1. Podopieczny umożliwia opiekunce wykonanie czynności związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego poprzez udostępnienie:

– sprzętów i środków niezbędnych do utrzymania czystości;

– środków finansowych  niezbędnych do dokonania zakupów zleconych przez podopiecznego.

 1. Podopieczny lub jego rodzina powiadamia koordynatora usług o zamierzonych przerwach w świadczeniu usług opiekuńczych (np. wyjazd do sanatorium, na turnus rehabilitacyjny, pobyt u rodziny, itp.):
 2. a) w przypadku zamierzonej nieobecności podopiecznego usługi zostają zawieszone na czas uzgodniony wspólnie z Prezesem Spółdzielni;
 3. b) podstawą do przerwania świadczenia usług jest pisemny lub ustny wniosek chorego, jego rodziny lub opiekuna prawnego.
 4. Osoba korzystająca z usług opiekuńczych może zrezygnować z przyznanej jej pomocy lub zmniejszyć jej wymiar:
 5. a) podstawą do zaprzestania świadczenia usług jest pisemna rezygnacja chorego, bądź jego opiekuna prawnego lub rodziny;
 6. b) zmniejszenie wymiaru usług opiekuńczych może spowodować zmianę wcześniej przyznanego czasu usług poprzez zmianę dni i godzin, w których świadczona będzie opieka a także zmianę opiekunki.
 7. Ze względów organizacyjnych działu usług (zwolnienia lekarskie lub urlopy opiekunek, przyjęcia nowych podopiecznych, itp.) nastąpić może zmiana opiekunki a także zmiana dni lub godzin, w których świadczona będzie opieka.
 8. W razie stwierdzenia przez opiekunkę wyraźnych symptomów nietrzeźwości podopiecznego ma ona prawo do odmowy wykonania zleconych usług i zobowiązana jest do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie swego przełożonego.
 • 21. 1. Należność za świadczone usługi opiekuńcze winna być wpłacona:

– gotówką w kasie mieszczącej się w siedzibie jednostki;

– przelewem na konto bankowe Spółdzielni;

w terminie do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę.

 1. Wpłaty dokonać może sam zainteresowany, członkowie jego rodziny lub opiekunka wykonująca usługi opiekuńcze.
 • 22. Opiekunki mają obowiązek przekazywać do Spółdzielni uzupełnioną listę obecności do każdego trzeciego dnia danego miesiąca, na podstawie której naliczane jest wynagrodzenie.
 • 23. 1 W dziale usług opiekuńczych prowadzona jest dokumentacja:
  1. Imienny rejestr podopiecznych wraz z ilością przyznanych usług oraz ponoszoną odpłatnością;
  2. Miesięczne harmonogramy pracy opiekunek domowych, których aktualizacja prowadzona jest na bieżąco, w zależności od okoliczności mających wpływ na ich zmianę:
   1. na dni robocze;
   2. na dni wolne od pracy.
    3. Imienne karty pracy opiekunek, dokumentujące ilość godzin świadczonych usług w   danym miesiącu u poszczególnych podopiecznych. Czas pracy opiekunki potwierdzany jest podpisem podopiecznego lub członka jego rodziny.
    4.Miesięczne rozliczenie czasu pracy poszczególnych opiekunek(przy uwzględnieniu usprawiedliwionych nieobecności)
    5. Miesięczne rozliczenie ilości godzin opieki świadczonej u poszczególnych podopiecznych i naliczenie związanej z tym odpłatności. Rozliczenie godzin następuje po zakończeniu miesiąca;
    6.Plan urlopów wypoczynkowych pracowników działu opieki;
   • 24. Podopieczni oraz ich rodziny są informowani o zasadach świadczenia usług opiekuńczych, w szczególności o ich zakresie oraz zasadach współpracy.
   • 25. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1.09.2017 r. Zatwierdzony przez Prezesa Spółdzielni Socjalnej „Pożytek”
   • 26. Prezes Spółdzielni zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszy regulamin.Regulamin Usług Porządkowych Spółdzielni Socjalnej Pożytek

    R E G U L A M I N

    usług porządkowych
    Spółdzielni Socjalnej „Pożytek” z siedzibą w Tłuszczu

     

     Postanowienia ogólne

    1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług Spółdzielni Socjalnej „Pożytek” Aby z nich skorzystać, Klient akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
    2. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Spółdzielni Socjalnej „Pożytek”
    3. Klient zamawiając usługę sprzątania mieszkań/domów/pielęgnacji ogrodów czy opieki nad grobami bliskich oświadcza, iż zapoznał się z treścią regulaminu i wyraża zgodę na wszystkie jego postanowienia.

    Zasady ogólne

    1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Klientów z usług Spółdzielni Socjalnej „Pożytek” z siedzibą w Tłuszczu przy ul Warszawskiej 11, posiadająca numer NIP:
     125-165-96-13. świadcząca usługi porządkowe
    2. Spółdzielnia Socjalna „Pożytek” zajmuje się sprzątaniem mieszkań/domów/pielęgnacją ogrodów oraz opieką nad grobami bliskich na terenie powiatu wołomińskiego.
    1. Wszystkie treści prezentowane na stronie internetowej Spółdzielni www.spoldzielniasocjalnapozytek.pl oraz stronach firmowych na portalach społecznościowych podlegają ochronie prawnej.
    2. Korzystanie z usług Wykonawcy wiąże się z wyrażeniem przez Klienta zgody na warunki określone w niniejszym Regulaminie.
    1. Aby skorzystać z usług porządkowych Spółdzielni Socjalnej „Pożytek” Klient może zamówić usługę poprzez:
    2. Kontakt telefoniczny: 609 742 227
    3. Kontakt mailowy: socjalna.pozytek@gmail.com
    4. Osobiście w biurze pod adresem: Spółdzielnia Socjalna „Pożytek” ul Warszawska 11, 05-240 Tłuszcz

    Klient zamawiając usługę zobowiązany jest podać poprawne i zgodne ze stanem faktyczne dane tj:

    1. a) Imię i nazwisko
     b) Adres dla którego zostanie zamówiona usługa sprzątania/miejsce i kwatera nagrobka przeznaczonego do opieki nad nim
     c) Numer telefonu Klienta
     d) Zakres usługi
     e) Inne dane potrzebne do kontaktu

     

    Rodzaje i zakres świadczonych usług

    1. Wykonawca ustala rodzaje zleceń oraz zakres prac dostępne dla Klienta korzystającego z usług Spółdzielni Socjalnej „Pożytek”
    1. Firma świadczy usługi porządkowe dla:
    2. a) Mieszkań
     b) Domów
     c) Nagrobków
     d) Ogrodów
    1. Zakres usług wykonywanych przez Wykonawcę obejmuje:

     

    ZAKRES USŁUG PORZĄDKOWYCH DLA MIESZKAŃ/DOMÓW/

    Kuchnia: wycieranie kurzu z łatwo dostępnych powierzchni, mycie blatów, mycie sprzętów AGD z zewnątrz, mycie lub wstawienie brudnych naczyń do zmywarki, mycie i dezynfekcja armatury, opróżnienie kosza na śmieci, odkurzanie i mycie podłogi, mycie płytek ściennych, wytarcie wentylacji/opraw oświetleniowych/ gniazdek, wytarcie drzwi/futryn, czyszczenie kaloryferów, mycie szafek wewnątrz, mycie sprzętów AGD wewnątrz

    Łazienka: wycieranie kurzu z łatwo dostępnych powierzchni, mycie luster, mycie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych, opróżnienie kosza na śmieci, odkurzanie i mycie podłogi, mycie płytek ściennych na całej powierzchni łazienki, wytarcie wentylacji/opraw oświetleniowych/ gniazdek, wytarcie drzwi/futryn

    Jadalnia/Salon/Sypialnia: wycieranie kurzu z łatwo dostępnych powierzchni, mycie luster, odkurzanie kanap/foteli/krzeseł, odkurzanie dywanów/wykładzin, mycie podłóg, zaścielenie łóżka, wytarcie wentylacji/opraw oświetleniowych/ gniazdek, wytarcie drzwi/futryn, czyszczenie kaloryferów, wymiana wcześniej przygotowanej przez Klienta pościeli, zmiana wcześniej przygotowanych przez Klienta firan/zasłon

     

    Usługi dodatkowe, odpłatne przy sprzątaniu mieszkań/domów (Klient zobowiązany jest do poinformowania Wykonawcy z wyprzedzeniem o dodatkowej usłudze):

     

    Mycie okien

    Pranie dywanów/wykładzin/tapicerki meblowej

     

    PAKIET STANDARDOWY OPIEKI NAD GROBAMI BLISKICH

    Usunięcie starych zniczy i kwiatów, mycie płyty nagrobnej, sprzątanie i wyrywanie chwastów w otoczeniu grobu, zapalenie jednego znicza

     

    PAKIET OPIEKI NAD GROBAMI BLISKICH  (ABONAMENT ROCZNY )

    Usunięcie starych zniczy i kwiatów, mycie płyty nagrobnej, wypolerowanie i nabłyszczenie płyty nagrobnej, sprzątanie i wyrywanie chwastów w otoczeniu grobu, zapalenie dwóch średnich zniczy (17cm – 27cm)

     

    Usługi dodatkowe, odpłatne przy opiece nad grobami bliskich (Klient zobowiązany jest do poinformowania Wykonawcy z wyprzedzeniem o dodatkowej usłudze):

    Postawienie kwiatów

    Odśnieżanie

    Sprzątanie popogrzebowe

    • Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności za brak rezultatów sprzątania spowodowany złymi warunkami pogodowymi.
    • Spółdzielnia dopuszcza możliwość przesunięcia terminu wykonania usługi ze względu na złe warunki pogodowe. Zobowiązuje się niezwłocznie poinformować klienta o zmianach i ustalić nowy termin wykonania usługi.

     

    PAKIET PODSTAWOWY PIELĘGNACJI OGRODÓW (1wizyta  w miesiącu)  

    koszenie trawnika  1 raz w miesiącu, pielenie klombów/rabat 1  raz w miesiącu, usuwanie chwastów,
    2  w sezonie wykoszenie chwastów poza obrębem działki(ok.1,5 m szerokości od płotu),
    CENA od 200 zł wizyta  (ostateczna cena uzależniona od wielkości działki oraz ilości nasadzeń)

     

    PAKIET STANDARDOWY (2 wizyty w miesiącu)  

    koszenie trawnika 2-razy w miesiącu, , pielenie klombów/rabat 2  razy w miesiącu, drobne nasadzenia (z zasobów klienta), usuwanie chwastów, 2 razy w sezonie wykoszenie chwastów poza obrębem
    działki (ok.1,5 m szerokości od płotu),  CENA od 400 zł w miesiącu (ostateczna cena uzależniona od wielkości działki oraz ilości nasadzeń)

     

    PAKIET DLA WYMAGAJĄCYCH ( 4 wizyty w miesiącu)

    koszenie trawnika do 4 razy w miesiącu, pielenie rabat z chwastów na bieżąco przy każdej wizycie, cięcia sanitarne drzew i krzewów na wiosnę i na bieżąco wg. potrzeby, ,uzupełniające sadzenie krzewów i bylin (z zasobów klienta), usuwanie chwastów, odkurzanie jesienne liści z trawników i ciągów komuniknikacyjnych (w miesiącach jesiennych co wizytę, 2 razy w sezonie wykoszenie chwastów poza obrębem działki (ok.1,5 m szerokości od płotu), CENA od 800 zł. w miesiącu (ostateczna cena uzależniona od wielkości działki oraz ilości nasadzeń)

    1. Wszystkie dodatkowe usługi nieuwzględnione w powyższych pakietach są dodatkowo płatne. Klient zobowiązuje się do poinformowania Wykonawcy z wyprzedzeniem o dodatkowych usługach.
    2. Usługa wykonywana przy użyciu środków chemicznych Wykonawcy jest droższa od usługi z wykorzystaniem środków chemicznych klienta.

    Realizacja Usług

    1. Klient określa zakres usług w zamówieniu, zgodnie z cennikiem Zleceniobiorcy lub w oparciu o indywidualną wycenę w przypadku zamówień specjalnych.
    2. Termin zapłaty wynosi 7 dni roboczych od złożenia zamówienia.
    3. Klient dokonuje zapłaty na rzecz Zleceniobiorcy na jego rachunek bankowy lub dokonując wpłaty osobiście w siedzibie firmy. Dokonanie wpłaty jest równoznaczne z zawarciem przez Strony umowy o świadczenie i akceptacją przez klienta niniejszego Regulaminu.
    4. Termin wykonania usługi (określony w ofercie) biegnie od daty wpływu środków na rachunek bankowy Zleceniobiorcy.
    5. Za chwilę wykonania usługi uważa się ustalenie przez Zleceniobiorcę zakresu zamówienia.
    6. Usługi nie są wykonywane w soboty, niedziele, dni świąteczne oraz dni ustawowo wolne od pracy, a udzielenie odpowiedzi jest w tym okresie zawieszone

    Odpowiedzialność stron

    1. Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne niezależne od Wykonawcy jakie występują na stronie internetowej www.spoldzielniasocjalnapozytek.pl
    2. Zleceniodawca ponosi opłatę wysokości 50zł wówczas, gdy odwoła usługę w ciągu ostatnich 24h przed wykonaniem zamówionego zlecenia.
    3. W przypadku niemożności przystąpienia Wykonawcy do umówionych czynności z uwagi na brak dostępu do mieszkania/domu/grobu, Zleceniodawca zobowiązany jest zapłacić połowę wcześniej ustalonej kwoty wartości sprzątania.
    4. Wykonawca nie daje gwarancji na doczyszczenie wyjątkowo trudnych zabrudzeń jakimi są m.in. grzyby, pleśń, zazielenienia na płytach nagrobnych, rdza, wżery, bardzo silny kamień na urządzeniach sanitarnych, silne zabrudzenia na tapicerkach itp.
    5. Zleceniodawca zobowiązany jest być obecny przed i po wykonaniu usługi (nie dotyczy opieki nad grobami bliskich). Jest też zobowiązany do poinformowania pracownika o wszelkich zastrzeżeniach, które będą wykonane niezwłocznie po ich zgłoszeniu. W przypadku nieobecności Klienta i nieodebrania usługi nie ma on możliwości do wnoszenia zastrzeżeń/reklamacji.59-

    Prawo odstąpienia od umowy

    1. Zleceniodawca ma prawo do odstąpienia od umowy do 24h przed zleceniem bez konsekwencji. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Wykonawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od zlecenia w drodze pisemnej, mailowej, telefonicznej lub osobistej
    2. Zleceniodawca w przypadku odstąpienia od umowy w czasie ostatnich 24h przed zleceniem ponosi opłatę w wysokości 50zł.
    3. W przypadku gdy Zleceniodawca spóźnia się na umówione zlecenie więcej niż 1 godzinę. (nie dotyczy opieki nad grobami bliskich) Wykonawca zastrzega sobie prawo do anulowania zlecenia oraz nałożenia na Klienta kary w wysokości 10% wartości usługi.
    4. Zleceniobiorca zobowiązuje się do terminowego wykonywania usług. Oraz do niezwłocznego poinformowania  zleceniodawcy o spóźnieniu

    Inne

    1. Umowa precyzuje wzajemne prawa i obowiązki stron, postanowienia niniejszego regulaminu mogą być modyfikowane.
   • Regulamin wypożyczenia sprzętu od Spółdzielni Socjalnej Pożytek

    R E G U L A M I N

    Wypożyczenia Sprzętu Specjalistycznego
    Spółdzielni Socjalnej „Pożytek” z siedzibą w Tłuszczu

    Zasady ogólne

    1. Wypożyczenie sprzętu specjalistycznego- czynne w dniach i godzinach pracy Spółdzielni Socjalnej „Pożytek”
    2. Wszystkie osoby chcące wypożyczyć sprzęt zobowiązane są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i do bezwzględnego jego przestrzegania.
    3. Część sprzętu podlegającego wypożyczeniu jest własnością Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu, przekazanego na stan Spółdzielni na podstawie umowy użyczenia.
    4. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Klientów z usług Spółdzielni Socjalnej „Pożytek” z siedzibą w Tłuszczu przy ul Warszawskiej 11, posiadająca numer NIP:
     125-165-96-13. Wypożyczająca sprzęt specjalistyczny
    5. Wypożyczenie sprzętu następuje na podstawie protokołu użyczenia sprzętu specjalistycznego.
    6. Sprzęt może wypożyczyć tylko osoba , która ukończyła 18 lat i posiada ważny dokument tożsamości ze zdjęciem, nie będąca pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
    7. Przed wypożyczeniem sprzętu Klient wypełnia protokół zawierający warunki zachowania sprzętu w czystości, pełnej sprawności i oddania go w obowiązującym terminie zgodnym z liczbą  dni faktycznego korzystania ze sprzętu.
    8. Ewentualne przekroczenie zadeklarowanego czasu wypożyczenia sprzętu upoważnia pracownika Spółdzielni do natychmiastowego jego odebrania.
     9. W przypadku uznania przez pracownika Spółdzielni, że:
    9. a) osoba chcąca wypożyczyć sprzęt jest w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub znajduje się pod wpływem substancji odurzających,
    10. b) warunki pogodowe mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia wypożyczającego lub sprzętu specjalistycznego, może on odmówić wypożyczenia sprzętu.
    11. Wypożyczający zobowiązuje się do:
    12. a) korzystania z wypożyczonego sprzętu oraz jego wyposażenia zgodnie z jego przeznaczeniem,
    13. b) zwrócenia wypożyczonego sprzętu w zadeklarowanym czasie,
    14. c) zwrócenia sprawnego technicznie wypożyczonego sprzętu w stanie niepogorszonym wraz z jego wyposażeniem ,
    15. d) pokrycia ewentualnych kosztów naprawy uszkodzonego z własnej winy sprzętu lub jego wyposażenia.
    16. e) nie odstępowania wypożyczonego sprzętu osobom trzecim,
    17. f) opieki nad sprzętem przez cały okres wypożyczenia.
    18. Spółdzielnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i szkody, zarówno u wypożyczającego jak i osób trzecich, powstałe w czasie użytkowania sprzętu przez wypożyczającego. Klient zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Spółdzielni z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonych sprzętów.
    19. W przypadku utraty wypożyczonego sprzętu lub jego wyposażenia na skutek kradzieży lub zgubienia, wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu równowartości kosztów odpowiadających wartości sprzętu, jego wyposażenia, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
    20. W przypadku zniszczenia sprzętu przez Wypożyczającego zobowiązuje się on do pokrycia kosztów naprawy. Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia sprzętu, jeżeli jego uszkodzenia będą tak znaczne, że naprawa stanie się nieopłacalna. W takim wypadku Wypożyczający zobowiązuje się do zapłaty kwoty pokrywającej koszt zakupu nowego sprzętu.
    21. W przypadku stwierdzenia faktu zniszczenia sprzętu należy sporządzić protokół zniszczenia sprzętu. Protokół zniszczenia sprzętu jest wypełniany przez pracownika Spółdzielni przy udziale osoby, na którą został wypożyczony sprzęt.
    22. Wypożyczony sprzęt, należy zwrócić w deklarowanym terminie protokołu, lub przedłużonym na nowy okres czasu.
    23. Jeżeli po 24-ech godzinach od deklarowanego terminu zwrotu Wypożyczający nie zwróci sprzętu ani nie powiadomi o przewidywanym terminie zwrotu, będzie to potraktowane jako kradzież i zostanie zgłoszone policji.
    24. Wypożyczający po zwrocie sprzętu w odpowiednim stanie otrzymuje dokument poświadczający jego zwrot.
    25. Spółdzielnia dopuszcza możliwość wcześniejszej rezerwacji sprzętu tylko przez osoby indywidualne.
    26. Wszelkie skargi i wnioski na działalność Spółdzielni mogą być składane w siedzibie Spółdzielni Socjalnej „Pożytek” w Tłuszczu.
    27. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1.09.2017 r. i został zatwierdzony przez Prezesa Spółdzielni Socjalnej „Pożytek”
    28. Prezes Spółdzielni Socjalnej „Pożytek” zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie.

     

    1. Postanowienia szczególne dotyczące wypożyczenia sprzętu
    2. Sprzęt posiada [i] odpowiednie atesty, zgodne z przepisami
    3. Sprzęt należy zwrócić w należytej czystości.

    4.Zwrotu Sprzętu można dokonać od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania tj pn-czw 8.00-16.00 wt. 8.00-18.00 pt. 8.00-14.00

    [i]