Realizujemy programy

Program „Opieka wytchnieniowa”

dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Spółdzielnia Socjalna „Pożytek” w Tłuszczu realizuje Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, skierowany do członków rodzin lub opiekunów, zamieszkujących na terenie Gminy Miasto Marki, sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności; lub
 2. osobami z niepełnosprawnościami posiadającymi: orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

– którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Program jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego, będzie realizowany do 31.12.2024 r.

DOFINANSOWANIE  – 138 924,00 zł (z kosztem obsługi)

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA –  138 924,00 zł (z kosztem obsługi)

Usługa opieki wytchnieniowej polega na okresowym odciążeniu od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Na terenie Gminy Miasto Marki Program realizowany jest w formie pobytu dziennego, w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Osobom zakwalifikowanym do Programu przysługuje 227 godzin opieki wytchnieniowej.

W Programie zaplanowano realizację 2724 godzin usług opieki wytchnieniowej.

Treść Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 wraz z załącznikami jest dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Program „Opieka wytchnieniowa”

dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Spółdzielnia Socjalna „Pożytek” w Tłuszczu realizuje Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, skierowany do członków rodzin lub opiekunów, zamieszkujących teren gminy Radzymin, sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności; lub
 2. osobami z niepełnosprawnościami posiadającymi: orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

– którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Program jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego, będzie realizowany do 31.12.2024 r.

DOFINANSOWANIE  – 202 878,00 zł (z kosztem obsługi)

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA –  202 878,00 zł (z kosztem obsługi))

Usługa opieki wytchnieniowej polega na okresowym odciążeniu od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Na terenie gminy Radzymin Program realizowany jest w formie pobytu dziennego, w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Osobom zakwalifikowanym do Programu przysługuje 234 godzin opieki wytchnieniowej.

W Programie zaplanowano realizację 3978 godzin usług opieki wytchnieniowej.

Treść Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 wraz z załącznikami jest dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”
 
dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Spółdzielnia Socjalna „Pożytek” w Tłuszczu realizuje Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, skierowany do osób z niepełnosprawnością, zamieszkujących na terenie Gminy Miasto Marki. Program jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego, będzie realizowany do 31.12.2024 r.

DOFINANSOWANIE  – 832 565,82 zł (z kosztem obsługi)

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA –  832 565,82 zł (z kosztem obsługi)

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 ma na celu wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia. Program zakłada wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Program adresowany jest do:

 • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 • osób z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym albo orzeczenia równoważne.

W Programie zaplanowano realizację 14920 godzin usług asystencji osobistej.

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

1) wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;

2) wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;

3) wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;

4) wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Rozpowszechnienie usług asystencji osobistej umożliwi osobom niepełnosprawnym prowadzenie bardziej niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia.

Treść Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 wraz z załącznikami jest dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”
 
dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Spółdzielnia Socjalna „Pożytek” w Tłuszczu realizuje Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, skierowany do osób z niepełnosprawnością, zamieszkujących na terenie gminy Radzymin. Program jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego, będzie realizowany do 31.12.2024 r.

DOFINANSOWANIE  – 1.024.203,42 zł (z kosztem obsługi)

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA –  1.024.203,42 zł (z kosztem obsługi)

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 ma na celu wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia. Program zakłada wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Program adresowany jest do:

 • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 • osób z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym albo orzeczenia równoważne.

W Programie zaplanowano realizację 18240 godzin usług asystencji osobistej.

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

1) wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;

2) wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;

3) wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;

4) wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Rozpowszechnienie usług asystencji osobistej umożliwi osobom niepełnosprawnym prowadzenie bardziej niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia.

Treść Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 wraz z załącznikami jest dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024

Spółdzielnia Socjalna „Pożytek” w Tłuszczu realizuje Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024, finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. Program będzie realizowany do 31.12.2024 r.

wartość dofinansowania – 1 366 507,76 zł
całkowita wartość zadania – 1 366 507,76 zł

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024 ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami.
Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

1) poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
2) wsparcia osób z niepełnosprawnościami oraz zapewnienia pomocy adekwatnej do potrzeb;
3) uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;
4) zwiększenia wsparcia asystenckiego dla uczniów z niepełnosprawnościami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego;
5) wykorzystania potencjału podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz ust. 3 pkt
1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) – posiadających statutowe postanowienie o prowadzeniu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz faktycznie prowadzących działalność na rzecz tych osób przez okres co najmniej 3 lat przed dniem złożenia oferty na realizację Programu.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:
1) dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
2) osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i
art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

1) wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
2) wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
3) wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
4) wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024 realizowany przez Spółdzielnię Socjalną „Pożytek“ w Tłuszczu skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami zamieszkujących na obszarze województwa mazowieckiego, zgłaszających potrzebę skorzystania z usług asystenckich.
W ramach realizacji zadania publicznego Spółdzielnia Socjalna „Pożytek” planuje objąć usługami asystenckimi 59 osób, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz 3 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Dodatkowo minimum 70% uczestników stanowić będą osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją. 
Rozpowszechnienie usług asystencji osobistej umożliwi osobom niepełnosprawnym prowadzenie bardziej niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia.
Osoba niepełnosprawna lub opiekun prawny ma prawo wyboru osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta.
Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny uczestnika, opiekunami prawnymi uczestnika lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem:
1) posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta, lub
2) posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu, lub
3) wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego (w przypadku osoby małoletniej albo ubezwłasnowolnionej całkowicie) w karcie zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024, której wzór stanowi załącznik nr 3 do Programu

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami. Podmiotem tym może być również osoba fizyczna, (a więc nie tylko osoba prawna, czy jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej), która zleciła udzielenie bezpośredniej pomocy osobie z niepełnosprawnością. Ocena posiadania przez osobę doświadczenia w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami należy do realizatora Programu.

Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługę asystencji osobistej.

Więcej informacji :
Spółdzielnia Socjalna „Pożytek” w Tłuszczu ul. Warszawska 11, 05 -240 Tłuszcz
Kontakt telefoniczny: 609 – 742 – 227
https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1482,otwarty-konkurs-ofert-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-organizacji-pozarzadowych-edycja-2024

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2023

Spółdzielnia socjalna „Pożytek” w Tłuszczu realizuje Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2023, finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. Program będzie realizowany do 31.12.2023 r.

wartość dofinansowania – 916 688,64zł

całkowita wartość zadania – 916 688,64zł

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2023 ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

 1. poprawy jakości życia osób niepełnoprawnych, w szczególności przez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
 2. wsparcia osób niepełnosprawnych oraz zapewnienia pomocy adekwatnej do potrzeb;
 3. uczestnictwa osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;
 4. zwiększenia wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w pozaszkolnych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego;
 5. wykorzystanie potencjału podmiotów, o których mowaw art. 3 ust. 2 oraz ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, z późn. zm.) – posiadających statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz faktycznie prowadzących działalność na rzecz tych osób przez okres co najmniej 3 lat przed dniem złożenia oferty, zwanymi dalej „realizatorami Programu”.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji; oraz
 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:
 3. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 4. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
 5. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Usługi asystencji osobistej w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 1. wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
 3. załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
 4. korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
 5. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Program „ Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2023 realizowany przez Spółdzielnię Socjalna „Pożytek“ w Tłuszczu skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami zamieszkujących na obszarze całej Polski, zgłaszających potrzebę skorzystania z usług asystenckich.

W ramach realizacji zadania publicznego Spółdzielnia Socjalna „Pożytek” obejmuje usługami asystenckimi 45 dorosłych osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz 3 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji. Dodatkowo minimum 70% uczestników stanowić będą osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

Rozpowszechnienie usług asystencji osobistej umożliwi osobom niepełnosprawnym prowadzenie bardziej niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia.

Osoba niepełnosprawna lub opiekun prawny ma prawo wyboru osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, nie będące członkami rodziny uczestnika:

 1. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji na następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub
 2. posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu; lub
 3. wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem np. przez podmiot, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługę asystencji osobistej.

Więcej informacji :

Spółdzielnia Socjalna „Pożytek” w Tłuszczu ul. Warszawska 11, 05 -240 Tłuszcz

Kontakt telefoniczny: 609 – 742 – 227

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1420,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnosciami-edycja-2023

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Spółdzielnia Socjalna „Pożytek” w Tłuszczu realizuje Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, skierowany do osób z niepełnosprawnościami zamieszkujących na terenie gminy Radzymin. Program jest finansowany ze środków państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego, będzie realizowany do 31.12.2022 r.

DOFINANSOWANIE  – 828 495,00 ZŁ (z kosztem obsługi)

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA –  828 495,00 ZŁ  (z kosztem obsługi)

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 ma na celu wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia. Program zakłada wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Program adresowany jest do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

W 2022 r. usługami asystenta w Programie zostanie objętych 40 osób, mieszkańców gminy Radzymin, w tym:

a) 5 dzieci w wieku do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

b) 35 osób dorosłych, w tym 25 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, oraz 10 osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym.

Rozpowszechnienie usług asystencji osobistej umożliwi osobom niepełnosprawnym prowadzenie bardziej niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia.

Treść Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 wraz z załącznikami jest dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Spółdzielnia Socjalna „Pożytek” w Tłuszczu realizuje Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, skierowany do osób z niepełnosprawnościami zamieszkujących na terenie gminy Radzymin. Program jest finansowany ze środków państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego, będzie realizowany do 31.12.2022 r.

DOFINANSOWANIE  – 195 840,00 ZŁ (z kosztem obsługi)

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA –  195 840,00 ZŁ  (z kosztem obsługi)

Głównym celem Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Na terenie gminy Radzymin Program realizowany jest w formie pobytu dziennego, w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Usługa opieki wytchnieniowej polega na czasowych odciążeniu opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, jak również zapewnieniu opiekunom czasu na odpoczynek i regenerację.

W 2022 r. usługami opieki wytchnieniowej w Programie zostanie objętych 20 osób, w tym:

a) 2 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności;

b) 18 osób dorosłych ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Osobom zakwalifikowanym do Programu przysługuje 240 godzin opieki wytchnieniowej.

Treść Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 wraz z załącznikami jest dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2022

Spółdzielnia socjalna „Pożytek” w Tłuszczu realizuje Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2022, finansowany ze środków państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego. Program będzie realizowany do 31.12.2022 r.

wartość dofinansowania – 671.742,00 zł

całkowita wartość zadania – 671.742,00 zł

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2022 ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

 1. poprawy jakości życia osób niepełnoprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
 2. zapewnienia osobom niepełnosprawnym wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb;
 3. uczestnictwa osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;
 4. zwiększenia wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w pozaszkolnych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego;
 5. wykorzystania potencjału podmiotów, o których mowaw art. 3 ust. 2 oraz ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – posiadających statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz faktycznie prowadzących działalność na rzecz tych osób przez okres co najmniej 3 lat przed dniem złożenia oferty.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, którego adresatami są:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacjioraz
 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:
 3. o stopniu znacznym lub
 4. o stopniu umiarkowanym lub
 5. traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. Poz. 573)

Usługi asystencji osobistej w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 3. załatwianiu spraw urzędowych;
 4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 5. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Program „ Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami“ – edycja 2022 realizowany przez Spółdzielnię Socjalna „Pożytek“ w Tłuszczu skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami zamieszkujących na obszarze całej Polski, zgłaszających potrzebę skorzystania z usług asystenckich.

W ramach realizacji zadania publicznego Spółdzielnia Socjalna „Pożytek” obejmuje usługami asystenckimi 34 dorosłe osoby niepełnosprawne, posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz 3 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, w miejscu ich zamieszkania. Dodatkowo minimum 70% uczestników stanowić będą osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją. 

Rozpowszechnienie usług asystencji osobistej umożliwi osobom niepełnosprawnym prowadzenie bardziej niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia.

Osoba niepełnosprawna lub opiekun prawny ma prawo wyboru osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta.

Usługa asystenta nie może być świadczona przez członków rodziny, opiekunów prawnych lub osoby faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem Programu.

Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługę asystencji osobistej.

Więcej informacji :

Spółdzielnia Socjalna „Pożytek” w Tłuszczu ul. Warszawska 11, 05 -240 Tłuszcz

Kontakt telefoniczny: 609 – 742 – 227

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnosciami—edycja-2022

Spółdzielnia Socjalna „Pożytek” w Tłuszczu od 01.07.2021 r. realizuje trzy Programy skierowane do osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów zamieszkujących teren gminy Radzymin i gminy Marki:

1) Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021 w gminie Radzymin

Dofinansowanie  – 497 900,25 zł (z kosztem obsługi)

Całkowita wartość zadania –  497 900,25 zł  (z kosztem obsługi)

2) Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021 w gminie Marki

dofinansowanie  – 336 600,00 zł (z kosztem obsługi)

Całkowita wartość zadania –  336 600,00 zł  (z kosztem obsługi)

3) Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 w gminie Marki

Dofinansowanie  – 66 463,20 zł (z kosztem obsługi)

Całkowita wartość zadania –  66 463,20 zł  (z kosztem obsługi)

Programy finansowane są ze środków państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego, przyznanych w ramach resortowych programów Ministra Rodziny
i Polityki Społecznej. Wszystkie w/w Programy będą prowadzone do 31.12.2021 r.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

Głównym celem Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób
z niepełnosprawnościami poprzez:

a) umożliwienie skorzystania przez osoby z niepełnosprawnościami z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym;

b) ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby
z niepełnosprawnościami do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;

c) przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami, umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności.

Zakładanymi rezultatami realizacji zadania jest zwiększenie liczby osób
z niepełnosprawnościami, które uzyskały wsparcie przy wykonywaniu czynności dnia codziennego oraz zwiększenie liczby osób z niepełnosprawnościami, które podniosły swoją aktywność społeczną.

Program adresowany jest do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Program zapewnia usługę asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej mającą na celu pomoc uczestnikom Programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym. W szczególności usługi asystenta mogą polegać na pomocy asystenta w: a) wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);

b) zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;

c) załatwianiu spraw urzędowych;

d) nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;

e) korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

f) wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej w sytuacji, gdy szkoła nie zapewnia takiej usługi.

Usługa asystenta jest realizowana zgodnie ze sporządzonym miesięcznym harmonogramem świadczonych usług asystenta. W godzinach realizacji usługi asystenta nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej bądź usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

Do Programu kwalifikuje Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

W ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 realizowanego w okresie od 01.07.2021 r. do 31.12.2021 r. w każdym miesiącu prowadzenia Programu zaplanowano objęcie wsparciem asystenta 30 mieszkańców gminy Radzymin i 22 mieszkańców gminy Marki.

Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 wynosi nie więcej niż 60 godzin miesięcznie, z wyjątkiem:

a) dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – limit godzin usług asystenta na 1 dziecko niepełnosprawne wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie;

b) osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności, których rodzice lub osoby spokrewnione pobierają świadczenie pielęgnacyjne (tj. zrezygnowali ze świadczenia pracy) – limit godzin usług asystenta na 1 osobę niepełnosprawną wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie;

c) uczestników Programu, którzy korzystają z usług asystenta w ramach innych programów lub projektów, tj. łączna liczba godzin usług asystenta dla wszystkich programów/projektów nie może wynosić więcej niż 60 godzin miesięcznie.

Osoby niepełnosprawna lub opiekun prawny nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

Osoba niepełnosprawna lub opiekun prawny ma prawo wyboru osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta. Usługa asystenta nie może być świadczona przez członków rodziny, opiekunów prawnych lub osoby faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem Programu.

Spółdzielnia Socjalna „Pożytek” w Tłuszczu do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021 na chwilę obecną zatrudnia 18 asystentów wykonujących usługi na terenie gminy Radzymin i 15 asystentów wykonujących usługi na terenie gminy Marki.

Program „Opieka wytchnieniowa” edycja 2021

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program jest realizowany w formie pobytu dziennego, w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Usługa opieki wytchnieniowej polega na czasowych odciążeniu opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, jak również zapewnieniu opiekunom czasu na odpoczynek i regenerację.

Opieka wytchnieniowa w szczególności polega na:

a) wspólnym organizowaniu i spędzaniu czasu wolnego;

b) pomocy w podtrzymywaniu kontaktów z osobami z najbliższego otoczenia osobie zaopiekowanej stałym nadzorze nad osobą zaopiekowaną;

c) podaniu posiłku osobie zaopiekowanej, w miarę potrzeby pomoc przy spożywaniu posiłku, karmienie;

d) utrzymaniu w czystości naczyń stołowych i kuchennych oraz innego sprzętu gospodarstwa domowego służącego osobie zaopiekowanej;

e) pomocy w czynnościach życia codziennego, w miarę potrzeby pomocy w ubieraniu, myciu, przemieszczaniu się osoby zaopiekowanej w mieszkaniu (o ile stan zdrowia wymaga takiej czynności);

f) pomocy przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, w tym zmiana pieluch, pieluchomajtek i toaleta w łóżku;

g) w miarę potrzeby zmiana bielizny osobistej i pościelowej osobie zaopiekowanej;

h) układaniu osoby leżącej w łóżku i pomocy przy zmianie pozycji;

i) nadzorowaniu nad przyjmowaniem przez osobę zaopiekowaną leków wg. zaleceń lekarskich; j) w nagłych przypadkach zamawianiu wizyt lekarskich.

W ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 realizowanego w okresie od 01.07.2021 r. do 31.12.2021 r. w każdym miesiącu prowadzenia Programu zaplanowano objęcie usługami opieki wytchnieniowej  7 mieszkańców gminy Marki.

Do Programu kwalifikuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Markach na podstawie „Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021.

W ramach Programu w 2021 r. limit godzin dla jednej osoby wynosi 240.

Członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem/osobą niepełnosprawną, którym przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

Osoba niepełnosprawna lub członek rodziny/opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem równoważnym posiadają samodzielny wybór osoby, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej. Usługa wytchnieniowa nie może być świadczona przez członków rodziny, opiekunów prawnych lub osoby faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem Programu.

Usługa opieki wytchnieniowej jest realizowana zgodnie ze sporządzonym miesięcznym harmonogramem świadczonych usług opieki wytchnieniowej.

Spółdzielnia Socjalna „Pożytek” w Tłuszczu do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2021 na chwilę obecną zatrudnia 2 opiekunów wykonujących usługi na terenie gminy Marki.


Oferujemy pracę

Rekomendacja Ministra Edukacji Narodowej
Dariusz Piontkowski dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych https://bit.ly/39iOd8k #koronawirus
Ministerstwo Zdrowia Główny Inspektorat Sanitarny

Zapraszamy do naszego żłobka

Spółdzielnia Socjalna „Pożytek” została powołana 11.04.2017r. przez Powiat Wołomiński i Gminę Tłuszcz, z inicjatywy Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu, Pani Katarzyny Rostek.
Jest to pierwsza spółdzielnia socjalna założona przez osoby prawne w powiecie wołomińskim. Misją spółdzielni jest tworzenie miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, mającym trudności w poszukiwaniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy w tym osób niepełnosprawnych.
Dla nas najważniejsze jest dobro i zadowolenie klienta, zarówno instytucjonalnego jak i prywatnego. Świadczymy wysokiej jakości usługi opiekuńcze i porządkowe oraz zapewniamy należytą opiekę dzieciom przebywającym w żłobku.

Spółdzielnia Socjalna „Pożytek”
została wyróżniona
Mazowiecką Marką Ekonomii Społecznej 2019
w kategorii „rozwój”

warszaty rękodzielnicze