Oferta klubu dziecięcego

W Klubie Dziecięcym „Mali Odkrywcy” wierzymy, że każde dziecko jest wyjątkowe i posiada ogromny potencjał. Naszą misją jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci w atmosferze bezpieczeństwa, radości i odkrywania.

W pra­cy z dzieć­mi wspo­ma­ga­my się przede wszyst­kim:

  • ele­men­ta­mi pe­da­go­gi­ki Ma­rii Mon­tes­so­ri
  • metodami Weroniki Sher­borne
  • za­ba­wa­mi fun­da­men­tal­ny­mi

Za­pew­nia­my:

  • bez­pie­czeń­stwo
  • do­mo­wą at­mos­fe­rę
  • opie­kę wy­cho­waw­czą i opie­kuń­czą w po­sta­ci wy­kwa­li­fi­ko­wa­nej ka­dry
  • in­dy­wi­du­al­ne po­dej­ście do każ­de­go dziec­ka wspo­ma­ga­ją­ce je­go roz­wój
  • ży­wie­nie dzie­ci zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi nor­ma­mi oraz do­sto­so­wa­nie
    do in­dy­wi­du­al­nych po­trzeb (np. w przy­pad­ku aler­gii po­kar­mo­wej)